Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

12.09.2019 Novelacija projektne dokumentacije meteoroloških stanica na dionicama autocesta u nadležnosti HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 47/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.09.2019 SUSTAV INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I. FAZA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D33/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.09.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD SANACIJOM ASFALTNOG ZASTORA OD KM 32+500 DO 25+700 (LIJEVO), OD KM 31+000 DO KM 32+500 (DESNO), OD KM 17+500 DO KM 1+500 (LIJEVO), OD KM 15+800 DO KM 13+750 (DESNO), OD KM 12+000 DO KM 11+100 (DESNO), OD KM 10+50
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J36/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.09.2019 LICENCE ZA AutoCAD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 19/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 378.66 KB
06.09.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.09.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VIDEO ZIDOVA BARCO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 177/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_10.pdf465.28 KB
05.09.2019 NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA PUO-ve I COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 204/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju_2.pdf429.25 KB
04.09.2019 Provedba kontrolnih ispitivanja radi legalizacije trafostanica i kablova u svrhu predaje HEP-u na više pravaca (pet građevina na području sjeverne Hrvatske)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 113/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.09.2019 POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA, GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H163/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
28.08.2019 IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZAMJENE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTAMA PO NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 7/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju_1.pdf366.31 KB
20.08.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru.pdf385.34 KB
20.08.2019 ZAMJENA PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.08.2019 UKLANJANJE ŠEST STAMBENIH OBJEKATA U ĐURMANCU, VELIKOJ GORICI, JOSIPDOLU I ŠIBENIKU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J306/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru J306-19669.38 KB
16.08.2019 KONTROLNO ISPITIVANJE RETROREFLEKSIJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA HAC-a S PRIKUPLJANJEM PODATAKA ZA AŽURIRANJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA I IZRADOM PROMETNIH KONTROLNO ISPITIVANJE RETROREFLEKSIJ UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 63/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA VI: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ILOVA (DESNO) U KM 110+700, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2019 ODIZANJE MOSTA I ZAMJENA PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU GACKA (DESNO) U KM 141+642, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J319/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju378.05 KB
09.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III:SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ŽUTICA U KM 66+174 (DESNO) NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju374.31 KB
07.08.2019 USLUGA POPRAVAKA BESPREKIDNOG NAPAJANJA, GRUPA II - UPS UREĐAJI CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA I: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU KUTINA (LIJEVO, DESNO) U KM 105+250, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA POPOVAČA - KUTINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2019 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA OD 32+500 DO KM 25+700 (LIJEVO),... ČVOR VARAŽDIN I ČAKOVEC, NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J304/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2019 RADOVI NA POSTAVI OPREME NA ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU U SVRHU SPREČAVANJA ULAZAKA DIVLJAČI I DRUGIH ŽIVOTINJA NA AUTOCESTU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 60/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.08.2019 IZVOĐENJE RADOVA POVEĆANJA HVATLJIVOSTI KOLNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.08.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru668.15 KB
02.08.2019 TELEMATSKE USLUGE U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H184/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.08.2019 Sustava za upravljanje dokumentima i uspostava programskog rješenja za digitalizaciju arhive
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
01.08.2019 IZVOĐENJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA SUKLADNO RJEŠENJIMA IZ PROMETNOG ELABORATA UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 22/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 375.95 KB
31.07.2019 NABAVA KROVNIH ENC ANTENA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 52/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru I 52-19.pdf387.06 KB
31.07.2019 NAJAM KAMIONA KIPERA (bez vozača)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 235/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju362.86 KB
29.07.2019 KONZULTANTSKO PROJEKTANSTSKE USLUGE I IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE OŠTEĆENJA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J287/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.07.2019 DEFEKTAŽA PORTALNOG KRANA NA MOSTU KRK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK367.61 KB