Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

26.11.2019 Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera video zida Trenton Systems
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI523.92 KBTEHNIČKI UVJETI593.42 KBTROŠKOVNIK40.5 KBODLUKA O PONIŠTENJU1.34 MB
26.11.2019 OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA -GRUPA I: Osobna zaštitna oprema
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI289.91 KBTROŠKOVNIK189.33 KBTEHNIČKA SPECIFIKACIJA532.04 KBIZMJENA DON I PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA723.31 KBTROŠKOVNIK IZMJENA32 KB
25.11.2019 Ugradnja rešetki na prozore i vrata u CKP Mala Kapela u km 102+500, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Ogulin - Brinje
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J346/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J346/19559.19 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J346/19471.53 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti J346/192.83 MBPrilog 4 - Troškovnik i opći uvjeti J346/1917.23 KBOdluka o odabiru J346/191.18 MB
25.11.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA VI:Nadhlače reflektirajuće
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI117.5 KBTROŠKOVNIK183.08 KBTEHNIČKI SPECIFIKACIJA321.84 KBODLUKA O ODABIRU493.76 KB
25.11.2019 Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja; Grupa II - Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica od čvora Nova Gradiška-Lipovac i na AC A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, PRODULJEN ROK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.98 KBTEHNIČKI UVJETI403.61 KBTROŠKOVNIK36.5 KBDOKUMENTACIJA O NABAVI SA PRODULJENIM ROKOM ZA DOSTAVU PONUDA525.97 KB
22.11.2019 Sanacija drvenog silosa za sol na CP Lužani u km 189+814, autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J345/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J345/19559.21 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J345/19472.29 KBPrilog 3 - Troškovnik J345/1912.92 KBPrilog 4 - Tehnički opis i nacrt1.2 MBOdluka o odabiru J345/191.17 MB
21.11.2019 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.75 KBTROŠKOVNIK412.2 KBTEHNIČKI UVJETI394.68 KBIzmjena dokumentacije o nabavi735.17 KBTROŠKOVNIK-IZMJENA411.98 KBODLUKA ODABIRU1.01 MB
21.11.2019 Invalidske SMART KARTICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.74 KBTROŠKOVNIK119.97 KBTEHNIČKI OPIS336.51 KBPrilog: KARTICA1.47 MBODLUKA O ODABIRU804.11 KB
21.11.2019 IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZAMJENE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTAMA POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M 7/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M 7-19.pdf341.7 KBPrilog 2 Projektni zadatak M7-19.pdf320.96 KBPrilog 3 Troskovnik M7-19.xls42 KBPrilog 4 Prijedlog ugovora M7-19.pdf234.2 KBODLUKA O ODABIRU M 7-19.pdf493.4 KB
21.11.2019 REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA AUTOCESTU A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, ČVOR ŠIBENIK – PODI I ČVOR DUGOPOLJE I AUTOCESTU A11 ZAGREB – SISAK ČVOR JAKUŠEVEC, NADVOŽNJAK PREKO RANŽIRNOG KOLODVORA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J312/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.65 KBPrilog 2 - Ugovor455.82 KBPrilog 3 - Projektni zadatak3.54 MBPrilog 4 - Troškovnik69 KBOdluka o odabiru380.67 KB
21.11.2019 Radovi na postavi zaštitne žičane ograde na ČCP Karamatići na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M67/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M67/19572.21 KBPrilog 2 - Tehnički opis i nacrti M67/191.86 MBPrilog 3 - Troškovnik i opći uvjeti M67/1921.09 KBOdluka o odabiru M67/191.17 MB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: Sanacija pergole na lokaciji odmorišta Krka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA1.85 MBPrilog 4. TROŠKOVNIK277.5 KBODLUKA O ODABIRU834.22 KB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA II: Sanacija sjenica na lokaciji odmorišta Bošnjaci sjever/jug
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE4.57 MBPrilog 4. TROŠKOVNICI48.84 KBODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA476.82 KB
18.11.2019 SANACIJA KABELSKE TK KANALIZACIJE NA PUO PEŠĆENICA, AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J344/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.08 KBPrilog 2 - Ugovor457.59 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi6.87 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik32.06 KBOdluka o odabiru365.71 KB
18.11.2019 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE, AUTOCESTA A1ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 180+300 DO 180+700 DESNO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J343/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude3.4 MBPrilog 4 - Troškovnik23.22 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude475.12 KBOdluka o odabiru368.96 KB
15.11.2019 IZRADA PROJEKTA SANACIJE OŠTEĆENIH REVIZIONIH OKANA I LINIJSKIH KANALICA NA PROMETNOJ POVRŠINI PUO MOSOR SJEVER – JUG, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J336/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude451.77 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom1.85 MBOdluka o odabiru374.04 KB
14.11.2019 WEB Crocodile
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI522.97 KBTROŠKOVNIK581.78 KBTEHNIČKI UVJETI435.79 KBODLUKA O ODABIRU788.2 KB
14.11.2019 Sanacija pokosa uz objekt stubišta nathodnika na odmorištu Zir sjever - jug, autocesta A1, dionica Lički Osik - čvor Sveti Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J 302/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J 302/19584.36 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J 302/19465.65 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti J 302/191.94 MBPrilog 4 - Troškovnik i opći uvjeti J 302/1975 KBOdluka o poništenju J302-191.6 MB
14.11.2019 REZERVNI DIJELOVI ZA SAMOHODNE ČISTILICE MATHIEU
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.78 KBTROŠKOVNIK242.68 KBODLUKA O ODABIRU458.02 KB
14.11.2019 Sigurnosna vrećica TIP C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.67 KBTEHNIČKI UVJETI408.08 KBTROŠKOVNIK393.84 KBODLUKA O PONIŠTENJU785.81 KB
12.11.2019 Usluga ispitivanja i popravaka relejne zaštite u trafostanicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.43 KBTEHNIČKI UVJETI436.4 KBTROŠKOVNIK40 KBODLUKA O ODABIRU832.77 KB
12.11.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAKOM UDARNIH JAMA, GRUPA II: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ - a d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H164/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.72 MBPrilog 4 - Troškovnik34.5 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga106.06 KBOdluka o odabiru390.24 KB
08.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE 6 (ŠEST) PLATFORMI ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA S KAMIONA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J335/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.91 KBPrilog 2 - Ugovor590.29 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom2.1 MB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude464.1 KBOdluka o poništenju389.02 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/TEHNIČKO RJEŠENJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA SANACIJU OBJEKATA I OPREME CRPNE STANICE I VODOSPREME KONJSKO BRDO I CRPNE STANICE LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J201/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.97 KBPrilog 2 - Ugovor589.7 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom4 MBOdluka o poništenju359.62 KB
07.11.2019 TRANSPORTNI REMEN ZA DAVAČ MAGNETNIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.07 KBTROŠKOVNIK177.63 KBTEHNIČKI UVJETI61 KBODLUKA O ODABIRU801.08 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ODMORIŠTA RADOŠIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J114/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude452.94 KBPrilog 2 Projektni zadatak3.12 MBPrilog 3 - Troškovnik13.68 KBOdluka o poništenju371.04 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA GRUPA II: UKLANJANJE GRAĐEVINE RESTORANA NA ODMORIŠTU SREDANCI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J117/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.2 KBPrilog 2 - Ugovor590.89 KBPrilog 3 - Projektni zadatak900.18 KBPrilog 4 - Troškovnik13.83 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude476.93 KBOdluka o odabiru375.57 KB
06.11.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NADSTREŠNICE NP SVETA HELENA, AUTOCESTA ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J338/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude548.98 KBPrilog 2 - Ugovor458.86 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti1.77 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik25.47 KBOdluka o odabiru370.34 KB
04.11.2019 KORIŠTENJE TIS WEB USLUGE ZA OBRADU PODATAKA SA TAHOGRAFA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.08 KBTROŠKOVNIK190.66 KBODLUKA O ODABIRU_4.pdf471.31 KB
04.11.2019 SANACIJE SLIVNIKA, LINIJSKIH REŠETKI, RO I BETONSKIH KANALICA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA: BRINJE, BRLOŠKA DUBRAVA, LIČKO LEŠĆE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J207/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.21 KBPrilog 2 - Ugovor453.09 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi7.67 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik50.39 KBOdluka o odabiru369.41 KB