Crocodile 2 Croatia

 cef

www.crocodile2croatia.eu


CROCODILE 2 CROATIA uključuje upravitelje  državnih cesta i autocesta kako bi se osiguralo koordinirano upravljanje i kontrola prometa što će rezultirati u visokoj kvaliteti usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi.

Za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini koristit će se DATEX II standard.
DATEX II je standard za razmjenu informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu.

Detalji projekta

  • Početak projekta:      2016. godina
  • Završetak projekta:    2019. godina
  • Vrijednost projekta:   10.956000,00 EUR
  • Sufinanciranje iz EU:   9.312600,00 EUR

 

Sudionici 

Prijavitelj projekta

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Provedbena tijela 

  • Hrvatske autoceste d.o.o.
  • Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
  • Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
  • Bina-Istra d.d.
  • Hrvatske ceste d.o.o.