Opći uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI ZA HAC ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE
Pretplata s 21,74%  popusta
 

1. Definicije

1.1. "HAC" je društvo HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb.

1.2. "Opći uvjeti za ENC" su Opći uvjeti poslovanja HAC-a za HAC elektroničku naplatu cestarine.

1.3. "ENC uređaj" je uređaj kojeg je HAC prodao za određenu skupinu vozila navedenu u račun-otpremnici Korisniku, a za koji HAC vodi Pretplatni račun te predstavlja elektronički medij za plaćanje cestarine.

1.4. "Naplatno mjesto" je naplatna postaja za uporabu autoceste i/ili cestovnog objekta s naplatom za koje se odobrava plaćanje cestarine uporabom ENC uređaja.

1.5. „Ovlašteno prodajno mjesto HAC-a“ je označeno prodajno mjesto na kojem je moguće kupiti ENC uređaj i/ili izvršiti nadoplatu Pretplatnog računa, a popis tih mjesta objavljen je na web stranici HAC-a.

1.6. "Korisnik" je punoljetna fizička osoba, pravna osoba ili obrtnik za koju HAC vodi Pretplatni račun ili račune u svom Integralnom informacijskom sustavu HAC.

1.7. „IIS HAC“ je Integralni informacijski sustav HAC-a kojim se komunicira s centralnim serverom i svim naplatnim mjestima na kojima se cestarina plaća uporabom ENC uređaja. U istome se evidentira svaka uplata i potrošeni  iznos prema relaciji korištenja autoceste.

1.8. "Elektronički sustav plaćanja cestarine" je sustav kojim HAC za Korisnika vodi Pretplatni račun ENC uređaja u IIS HAC.

1.9. "Prihvatljivo stanje računa"  je svako stanje računa Pretplate iskazano u bruto iznosu veće od nule i iskazano u IIS HAC.

1.10. "Cestarina"  je iznos utvrđen važećom odlukom HAC-a o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom prema važećem cjeniku, kao i u odnosu na dionice autoceste i cestovne objekte s naplatom kojima upravlja drugi upravitelj, iznos utvrđen odlukom drugog upravitelja o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom prema važećem cjeniku toga upravitelja. Cestarina uključuje porez na dodanu vrijednost.

1.11. "Pretplata cestarine" je unaprijed uplaćena cestarina koja se uplaćuje na Pretplatni račun prilikom kupnje ENC uređaja, kao i svaka doplata Pretplatnog računa u svrhu budućeg korištenja ENC uređaja. Prilikom uplate sredstava na Pretplatni račun Korisnik ostvaruje popust od 21,74%. 

1.12. "Interoperabilni sustav plaćanja" podrazumijeva prihvaćanje ENC uređaja kao elektroničkog medija za plaćanje cestarine na naplatnim  mjestima drugih koncesionara, odnosno pravnih subjekata s kojima HAC ima sklopljen ugovor o interoperabilnosti.

1.13. "Donositelj" je svaka osoba koja uporabom ENC uređaj plaća cestarinu.

1.14. "Pretplatni račun" je račun koji HAC vodi za Korisnika u IIS HAC-u sa svim nastalim transakcijama uporabom ENC uređaja i uplata, a koji se račun vodi za vozila koja su razvrstana u istu skupinu vozila.

1.15. "Skupina vozila"  su vozila razvrstana u određenu skupinu sukladno Odluci o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom.

 

2. Kupnja ENC uređaja

2.1. Korisnikom ENC uređaja može postati svaka fizička osoba, pravna osoba ili obrtnik koja potpiše pristupnicu i plati naknadu za ENC uređaj, potvrdi primitak istog potpisom račun-otpremnice, te dostavi HAC-u sve podatke navedene u pristupnici.

2.2. O prihvatu pristupnice odlučuje HAC prema vlastitoj procjeni te ima pravo odbiti pristupnicu, a svoju odluku nije dužan obrazložiti.

2.3. Ukoliko HAC pozitivno riješi pristupnicu,  prodat će Korisniku ENC uređaj. Predaja uređaja obavlja se Korisniku osobno na prodajnim mjestima HAC-a.

2.4. Danom potpisa pristupnice Korisnik prihvaća prava i obveze iz ovih Općih uvjeta.

2.5. Danom preuzimanja ENC uređaja smatra se da je zaključen ugovor o HAC elektroničkoj naplati cestarine uporabom ENC uređaja i od toga dana nastaje ugovorni odnos između HAC-a i Korisnika.

2.6. Korisnik postaje vlasnik ENC uređaja kupnjom ENC uređaja po cijeni koju određuje HAC. Korisnik je prilikom preuzimanja ENC uređaja dužan platiti prodajnu cijenu ENC uređaja te uplatiti Preplatu cestarine. Prilikom kupnje ENC uređaja, odnosno registracije Korisnika generirat će se  korisničko ime i lozinka za korištenje web portala naplate cestarine prodaja.hac.hr.

2.7. Ukoliko dođe do oštećenja ENC uređaja iz bilo kojeg razloga, osim iz razloga koji potječu od samog uređaja, Korisnik može kupiti zamjenski ENC uređaj po prodajnoj cijeni na dan kupnje zamjenskog ENC uređaja.

2.8. Korisnik je dužan pisanim putem i bez odgađanja izvijestiti HAC o svakoj promjeni podataka kod Korisnika i ostalih podataka iz pristupnice za kupnju ENC uređaja.

 

3. Opća odgovornost korisnika i HAC-a

3.1. Korisnik odgovara HAC-u za troškove učinjene ENC uređajem. Korisnik ENC uređaja je obvezan kupljeni ENC uređaj postaviti s unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, a sukladno uputi o postavljanju ENC uređaja. Korisnik ENC uređaja je ovlašten jedan ENC uređaj koristiti za više vozila iste skupine. U slučaju da Korisnik želi ENC uređaj koristiti za više vozila dužan je kupiti i odgovarajući broj nosača za svako vozilo po važećoj cijeni iz točke 2.6. ovih Općih uvjeta. HAC ne odgovara Korisniku za oštećenje ENC uređaja ili štetu koja nastane Korisniku ili trećoj osobi uslijed postupanja protivno ovom članku.

3.2. Korisnik ENC uređaja se obvezuje da će ENC uređaj koristiti samo za naplatu cestarine za onu skupinu vozila koja je navedena u račun-otpremnici. Ukoliko se ENC uređaj koristi za naplatu cestarine veće skupine vozila, Korisnik je suglasan da HAC naplati razliku do punog iznosa cestarine bez popusta za tu skupinu vozila sukladno članku 1.10. ovih Općih uvjeta.

3.3. Korisnik je suglasan da je HAC ovlašten raskinuti ugovor  ukoliko se ENC uređaj više od tri (3) puta uporabi za plaćanje cestarine za veću skupinu vozila od one za koju je odgovarajući ENC uređaj evidentiran.

3.4. HAC nije dužan nadoknaditi preplaćeni iznos cestarine ukoliko se ENC uređaj koristi za plaćanje cestarine za vozilo niže skupine.

3.5. Korisnik je dužan upoznati svakog Donositelja kojem predaje ENC uređaj s ovim Općim uvjetima.  Korisnik odgovara HAC-u ukoliko bi Korisnik ili Donositelj ENC uređaja postupio suprotno ovim Općim uvjetima te se obvezuje HAC-u snositi sve tako nastale troškove.

3.6. Korisniku se naplaćuje ugovorna kazna u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste ako:

1. na izlaz naplatne postaje dođe bez zapisa na elektroničkom mediju

2. na izlaz naplatne postaje dođe sa zapisom na elektroničkom mediju koji je stariji od 24 sata, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na autocesti

3. na izlazu naplatne postaje ne koristi podatak s elektroničkog medija kojim je ostvario ulaz na autocestu.

3.7. U slučaju prekida rada Elektroničkog sustava plaćanja cestarine, HAC će osposobiti sustav za rad u najkraćem mogućem roku. HAC ne odgovara za eventualnu štetu koju može pretrpjeti Korisnik zbog nemogućnosti korištenja ENC uređaja u slučaju prekida rada Elektroničkog sustava plaćanja cestarine. HAC ne odgovara Korisniku za rad Interoperabilnog sustava plaćanja cestarine i rad drugog upravitelja.

3.8. HAC jamči Korisniku diskreciju i povjerljivost svih podataka koji se odnose na uplatu i potrošeni iznos Elektroničkom sustavu plaćanja cestarine sukladno kodeksu profesionalne etike u poslovnom odnosu.
 

4. Korištenje ENC uređaja i pretplata

4.1. Korisnik je ovlašten bez vremenskog ograničenja koristiti ENC uređaj za naplatu cestarine i to za skupinu vozila za koju je ENC evidentiran i za koji se vodi odgovarajući Pretplatnički račun.

4.2. HAC ima pravo vremenski ograničiti ili stornirati uporabu ENC uređaja, a svoju odluku nije dužan obrazložiti.

4.3. Korisnik može otkazati korištenje ENC uređaja pisanom obaviješću bez obrazloženja. U navedenom slučaju iznos neiskorištene pretplate umanjen za troškove za koje odgovara Korisnik HAC je dužan vratiti Korisniku u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o otkazu.

4.4. Prilikom otkaza, isteka vremena na koje je trajanje ENC uređaja ograničeno ili storniranja uporabe ENC uređaja, Korisnik je dužan suzdržati se od svakog pokušaja uporabe ENC uređaja. Korisnik snosi sve eventualne troškove storniranja uporabe ENC uređaja.

4.5. ENC uređaj može se koristiti kao elektronički medij za plaćanje cestarine na sljedećim autocestama: autocesta "Zagreb – Split - Ploče", autocesta "Zagreb - Rijeka", autocesta "Bregana – Zagreb - Lipovac", autocesta "Zagreb – Varaždin - Goričan", autocesta "Beli Manastir – Osijek - Svilaj", autocesta "Rupa - Rijeka" i naplatna postaja "Krčki most".

4.6. Za jedan Pretplatni račun Korisniku se može izdati više ENC uređaja. Svaki Korisnik može imati više pretplatnih računa od kojih se za svaki može izdati jedan ili više ENC uređaja. Doplate Pretplatnog računa su moguće samo na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a te na prodajnim mjestima Komisionara. Sve informacije o Pretplati cestarine dostupne su na besplatnom telefonu 0800-0422 i na www.hac.hr.

4.7. Ako je Korisnik koji ima više pretplatnih računa duže od 30 dana u neprihvatljivom stanju na jednom ili više pretplatnih računa, a istovremeno na drugim pretplatnim računima ima Prihvatljivo stanje, Korisnik je suglasan da HAC neprihvatljivo stanje pretplatnog računa podmiri s drugih pretplatnih računa Korisnika. Ukoliko se ostvare uvjeti za ovakvo postupanje, HAC će isto provesti do 5. u mjesecu za protekli mjesec.

4.8. Ako HAC ima otvorena potraživanja prema Korisniku po osnovi neplaćene cestarine po drugim sredstvima plaćanja, a Korisnik je na jednom ili više Pretplatnih računa u Prihvatljivom stanju, Korisnik je suglasan da se potraživanje HAC-a zatvori sa sredstvima na Pretplatnom računu, odnosno Pretplatnim računima.

4.9. HAC za svaki ENC uređaj garantira ispravno funkcioniranje za razdoblje od dvije godine od dana prodaje ENC uređaja Korisniku te je obvezan Korisniku izdati jamstveni list.

4.10. HAC Korisniku u trenutku kupnje ENC uređaja i uplate ili doplate Pretplatnog računa odmah ispostavlja račun koji iskazuje iznos naknade za ENC uređaj uvećan za PDV i/ili iznos cestarine na sljedeći način: iznos cestarine, iznos popusta, iznos s obračunatim popustom iz kojeg se preračunatom stopom iskazuje PDV, odnosno naknada. Korisniku se prilikom korištenja ENC uređaja na Naplatnom mjestu obračunava cijena usluge prema relaciji korištenja autoceste.

4.11. ENC uređaj može se koristiti za plaćanje cestarine u roku od 30 minuta nakon izvršene doplate Pretplatnog računa na autocestama kojima upravlja HAC.

 

5. Odgovornost korisnika

5.1. Korisnik ENC uređaja je dužan voditi računa da prilikom korištenja ENC uređaja na pretplatnom računu postoji pokriće za uporabu ENC uređaja. Ukoliko Pretplatni račun nije u Prihvatljivom stanju, Korisnik je suglasan da mu na Naplatnom mjestu bude onemogućena elektronička naplata cestarine. ENC uređaj može se upotrijebiti samo za skupinu vozila za koju je uređaj evidentiran te u slučaju nepodudaranja vozila sa skupinom vozila za koju je ENC uređaj evidentiran HAC postupa prema članku 3.2., 3.3. i 3.4. ovih Općih uvjeta.

5.2. Korisnik odgovara za svaku neovlaštenu ili nezakonitu uporabu ENC uređaja. Na zahtjev osoblja Naplatnog mjesta Donositelj je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu. HAC može, ali nije dužan utvrđivati identitet Donositelja.

5.3. U slučaju gubitka ili krađe ENC uređaja Korisnik je dužan o tome pisano obavijestiti HAC najbržim putem (brzojav, e-mail, telefaks i sl.).

5.4. Korisnik je dužan naknaditi HAC-u sve troškove nastale uporabom ENC uređaja u slučaju krađe, gubitka i zlouporabe ENC uređaja do trenutka kada HAC primi obavijest sukladno članku 5.3. ovih Općih uvjeta. Primitkom pisane prijave gubitka ili krađe ENC uređaja, HAC će blokirati korištenje izgubljenog ili ukradenog uređaja, a Korisniku će prodati zamjenski uređaj sukladno članku 2.7. ovih Općih uvjeta.

5.5. Korisnik je dužan uplatiti na Pretplatni račun iznos nedozvoljenog prekoračenja u roku od 30 dana od dana prekoračenja, u protivnom HAC dostavlja Korisniku opomenu pred tužbu i pokreće postupak naplate potraživanja. Pod pojmom nedozvoljenog prekoračenja smatra se svako stanje računa manje od Prihvatljivog stanja računa. Smatra se da je dug podmiren kada uplata sredstava stigne na račun HAC-a.

5.6. Korisnik je suglasan da se u Interoperabilnom sustavu plaćanja cestarine na svim navedenim autocestama korištenje ENC uređaja, koje je ispod Prihvatljivog stanja računa, onemogući i to stavljanjem ENC uređaja na "stop listu".

5.7. Korisnik, u slučaju posjedovanja više od jednog ENC uređaja u trenutku korištenja autoceste, obvezan je zaštiti onaj uređaj ili one uređaje za koje ne želi da budu terećeni transakcijom. Prilikom prolaska kroz ENC stazu Korisnik je dužan pridržavati se minimalnog razmaka od 10 metara od vozila ispred sebe. Ukoliko se Korisnik ne pridržava navedenih uputa, zaprimljene reklamacije za koje se ustanovi da se Korisnik nije pridržavao navedenog neće se uvažiti.

 5.8. Korisnik je odgovoran za svako mehaničko oštećenje ENC uređaja zbog kojeg se isti ne može koristiti u Elektroničkom sustavu plaćanja cestarine i Interoperabilnom sustavu plaćanja  te je dužan platiti naknadu za zamjenski ENC uređaj u iznosu koji određuje HAC.

5.9. Dužnost je Korisnika pregledavati stanje svog pretplatnog računa te o eventualnim, uočenim nepravilnostima, obavijestiti HAC putem besplatnog info-telefona 0800 0422 ili e-mail adrese: info-naplata@hac.hr.

 

6. Reklamacije

6.1. Rok za podnošenje reklamacije na terećenja po ENC uređaju je 6 mjeseci od dana nastanka predmetne transakcije. Reklamacije izvan navedenog razdoblja neće se obrađivati.

6.2. Reklamacije na naplaćenu cestarinu se podnose na besplatni info telefon 0800 0422 i e-mail adresu: info-naplata@hac.hr.

 

7. Nadležnost

7.1. U slučaju spora mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

8. Završne odredbe

8.1. Smatra se da je Korisnik suglasan s izmjenama i dopunama ovih Općih uvjeta ako do dana njihovog stupanja na snagu ne obavijesti HAC da ih ne prihvaća. Zaprimanjem obavijesti o neprihvaćanju izmjena i dopuna Općih uvjeta smatrat će se da je ugovor o HAC elektroničkoj naplati cestarine uporabom ENC uređaja otkazan od strane Korisnika.

8.2. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti dosadašnji Opći uvjeti za HAC elektroničku naplatu cestarine.

8.3. Ovi Opći uvjeti su objavljeni na oglasnim pločama naplatnih postaja HAC-a, web stranici HAC-a te su dostupni Korisnicima na prodajnim mjestima HAC-a. Svaka dopuna ili izmjena Općih uvjeta bit će objavljena na istovjetan način.

8.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 25.03.2013. godine.