Tenders

19.06.2019 PROVEDBA MJERA ZA USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 51/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.06.2019 SANACIJA KROVIŠTA, GRUPA IV - SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.06.2019 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE VODOSPREME I CRPNE STANICE TUNELA HRASTOVEC I VRTLINOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J103/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.06.2019 USLUGA PRIHVATA LOGPAY KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 20/19
Rok za dostavu ponuda:
17.06.2019 IZRADA GEOTEHNIČKIH ISTAŽNIH RADOVA I IZRADA GLAVNIH GEOTEHNIČKIH PROJEKATA TRASE I OBJEKATA NA AC A5, DIONICA GRANICA REPUBLIKE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J281/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.06.2019 IZRADA SMJERNICA ZA INTEGRACIJU TELEGRA LOKALNIH UREĐAJA SA REFERENCOM TLS 2002 STANDARD, IZRADA TLS KONFIGURACIJSKIH TABLICA ZA SVAKI TELEGRA LOKALNI UREĐAJ, PRIKUPLJANJE I SISTEMATIZACIJE DOKUMENTACIJE PROMETNO INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVOĐAČA TELEGRA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 308/19
Rok za dostavu ponuda:
17.06.2019 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 196/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.06.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJA GEOTEHNIČKIH GRAĐEVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J280/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.06.2019 USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE - GRUPA I. USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE SANTECH
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.06.2019 ISPORUKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.06.2019 ODIZANJE MOSTA TEŠKOM CIJEVNOM SKELOM, ZAMJENA LEŽAJEVA TE SANACIJA BETONSKIH DIJELOVA MOSTA SAVA (LIJEVO) IVANJA REKA, AUTOCESTA A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 65/19
Rok za dostavu ponuda:
12.06.2019 TUNEL KONJSKO – NOVI IZLAZI ZA SLUČAJ NUŽDE, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J95/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.06.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GR.II. A1 ZG-ST-DU OD KM 127+330 DO 127+400 (L), OD KM 127+400 DO 127+450 (D), OD KM 127+850 DO 127+900 (D), OD KM 133+350 DO 133+400 (L) i OD KM 137+800 DO 137+850 (L)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.06.2019 SANACIJA LEŽAJEVA ISPOD NOSAČA NA VIJADUKTIMA MOKRO POLJE U KM 110+180, BORIĆI U KM 118+390, GRUBORI U KM 133+000 I OREŠKOVIĆI U KM 135+800, AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J225/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.06.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZA SEPARATORA U KM 129+100 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.06.2019 IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVI PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA SPRJEČAVANJE ULAZAKA VOZILA U SUPROTAN SMJER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M42/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.06.2019 NABAVA OSOBNIH I PRIJENOSNIH RAČUNALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D18/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.06.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.06.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA I i GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.06.2019 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTAMA GRUPA I: GLAVNI PREGLED KOLNIKA, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC GRUPA II: GLAVNI PREGLED KOLNIKA, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ, A10 PLOČE – GRANICA BIH I A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.06.2019 ODRŽAVANJE TEMELJNE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.06.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA V: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.06.2019 REZERVNI DIJELOVI ZA KOSILICE I MOTORNE ALATE PROIZVOĐAČA STIHL
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H211/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.06.2019 IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE NA SUSTAV MREŽE AUTOCESTA U RH NA POTEZU OD ČVORA METKOVIĆ DO BUDUĆEG MOSTA PELJEŠAC I OD ČVORA DOLI DO GRADA DUBROVNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J92/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.05.2019 RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA: GRUPA II - ZAŠTITNA OBUĆA - LAKŠA, GRUPA III - ZAŠTITNA OBUĆA TEŽA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.05.2019 NATRIJEV KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H202/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA III - METEOROLOŠKE STANICE BOSCHUNG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.05.2019 IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG PRAVILNIKA O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJITI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J70/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D16/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.05.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - KRAPINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM d.o.o.
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN