Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

08.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE 6 (ŠEST) PLATFORMI ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA S KAMIONA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J335/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.91 KBPrilog 2 - Ugovor590.29 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom2.1 MB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA GRUPA II: UKLANJANJE GRAĐEVINE RESTORANA NA ODMORIŠTU SREDANCI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J117/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.2 KBPrilog 2 - Ugovor590.89 KBPrilog 3 - Projektni zadatak900.18 KBPrilog 4 - Troškovnik13.83 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude476.93 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/TEHNIČKO RJEŠENJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA SANACIJU OBJEKATA I OPREME CRPNE STANICE I VODOSPREME KONJSKO BRDO I CRPNE STANICE LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J201/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.97 KBPrilog 2 - Ugovor589.7 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom4 MB
07.11.2019 TRANSPORTNI REMEN ZA DAVAČ MAGNETNIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.07 KBTROŠKOVNIK177.63 KBTEHNIČKI UVJETI61 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ODMORIŠTA RADOŠIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J114/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude452.94 KBPrilog 2 Projektni zadatak3.12 MBPrilog 3 - Troškovnik13.68 KB
06.11.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NADSTREŠNICE NP SVETA HELENA, AUTOCESTA ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J338/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude548.98 KBPrilog 2 - Ugovor458.86 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti1.77 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik25.47 KB
04.11.2019 SANACIJE SLIVNIKA, LINIJSKIH REŠETKI, RO I BETONSKIH KANALICA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA: BRINJE, BRLOŠKA DUBRAVA, LIČKO LEŠĆE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J207/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.21 KBPrilog 2 - Ugovor453.09 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi7.67 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik50.39 KB
04.11.2019 KORIŠTENJE TIS WEB USLUGE ZA OBRADU PODATAKA SA TAHOGRAFA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.08 KBTROŠKOVNIK190.66 KB
31.10.2019 Provjera namjenskog trošenja sredstava za isplatu 43 otpremnine iz zajma EBRD-a Op.No. 47716 – TRANŠA B
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.7 KBTROŠKOVNIK280.28 KB
31.10.2019 NAJAM LINKA ŠIROLINA-IVANJA REKA
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: D44/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.23 KBTEHNIČKI UVJETI394.85 KBTROŠKOVNIK31.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA229.41 KB
30.10.2019 Zaštitna žičana ograda
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.26 KBTEHNIČKI UVJETI1.23 MBTROŠKOVNIK224.93 KB
30.10.2019 Usluga izlučivanja magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI493.38 KBTROŠKOVNIK481.7 KB
29.10.2019 DOVRŠETAK NEIZVEDENIH RADOVA I SANACIJE NA OBJEKTIMA VODOOPSKRBE NA DIONICI RAVČA – PLOČE I SPOJNOJ CESTI ČVOR PLOČE – ČCP KARAMATIĆI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J341/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda922.54 KBPrilog 3 - Troškovnik18.23 KB
29.10.2019 Usluga održavanja i popravaka prometno informacijskog sustava Exor
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H 176/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI 287.61 KBTROŠKOVNIK215.68 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI231.96 KBPRIJEDLOG UGOVORA248.72 KB
23.10.2019 SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA U ZONI INSTALACIONOG KANALA SUSTAVA GRIJANJA U BAZI COKP OGULIN
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H 26/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude H 26-19.pdf584.55 KBPrilog 2 - Opći i tehnički uvjeti izvođenja radova - H 26-19.pdf445.63 KBPrilog 3 - Troškovnik - H 26-19 .xlsx495.08 KBPrilog 5 - Fotodokumentacija - H 26-19 .pdf482.7 KB
22.10.2019 Nadogradnja postojeće virtualizacijske VMWare okoline
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI523.29 KBTEHNIČKI UVJETI413.81 KBTROŠKOVNIK575.51 KB
22.10.2019 USLUGA POPRAVAKA CESTOVNE RASVJETE
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H188/19
Rok za dostavu ponuda:
Dokumentacija o nabavi522.5 KBPrilog 3 - Tehnički uvjeti427.85 KBPrilog 4 - Troškovnik14.96 KBPrilog 5 - Prijedlog ugovora466.85 KBIzjava o integritetu398.53 KB
21.10.2019 Održavanje RWIS softvera
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.3 KBTROŠKOVNIK395.27 KBTEHNIČKI UVJETI400.68 KB
21.10.2019 ODRŽAVANJE I SERVIS SIGURNOSNE OPREME
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI527.85 KBPRIJEDLOG UGOVORA476.87 KBTEHNIČKI UVJETI416.68 KBTROŠKOVNIK I RAZMJEŠTAJ OPREME85.5 KB
21.10.2019 PONOVLJENO - IZRADA REVIZIJE I IZMJENE IZVEDBENOG PROJEKTA ZA „OBJEKT ZA PRIPREMU I SKLADIŠTENJE CaCl₂ SA UREĐENJEM SUSTAVA ODVODNEJ PROMETNE I MANIPULATIVNE POVRŠINE NA LOKACIJI COKP IVANJA REKA“, PROJEKTANTSKI NADZOR I SUDJELOVANJE NA TEHNIČKOM PREGLEDU
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J 321/19
Rok za dostavu ponuda:
Ponovljeno - Poziv za dostavu ponude J 321/19588.59 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J 321/19608.9 KBPrilog 3 - Projektni zadatak J 321/19666.66 KBPrilog 4 - Troškovnik i Dodatak C - J 321/1939 KBPrilog 6 - Izvod iz izvedbenog projekta 1 - J 321-19_0.pdf8.86 MBPrilog 6 - Izvod iz izvedbenog projekta 2 - J 321-19_0.pdf5 MBPrilog 6 - Izvod iz izvedbenog projekta 3 - J 321-19_0.pdf3.55 MBPrilog 6 - Izvod iz izvedbenog projekta 4 - J 321-19_0.pdf3.51 MB
21.10.2019 SANACIJA USJEKA - ČVOR GOSPIĆ U KM 181+468 - LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J328/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude4.23 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i troškovnik23.96 KB
21.10.2019 Popravak alternatora i elektropokretača
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI519.31 KBTROŠKOVNIK37.18 KB
17.10.2019 NABAVA IP TELEFONSKIH UREĐAJA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI526.73 KBTEHNIČKI UVJETI426.51 KBTROŠKOVNIK388.46 KBODLUKA O ODABIRU782.61 KB
16.10.2019 Usluga održavanja i popravaka anemografa
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H181/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI527.02 KBTROŠKOVNIK441.77 KBTEHNIČKI UVJETI454.96 KBPRIJEDLOG UGOVORA469.04 KBODLUKA O PONIŠTENJU445.49 KB
16.10.2019 Sanacija instalacija grijanja i hlađenja unutar objekata A i AR u TJO i CUNP Zagvozd
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H 237/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude H 237/19583.78 KBPrilog 3 - Troškovnik H 237/1952 KBPrilog 5 - Prijedlog ugovora H 237/19467.82 KBUpit i izmjena H 237/19528.87 KBIzmijenjeni Prilog 2 - Tehnički uvjeti H 237/19476.79 KB
15.10.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; GRUPA XIX: Usluga čišćenja prostorija naplatnih postaja Bregana, Breznički Hum, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ludbreg i Čakovec
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI527.89 KBTEHNIČKI UVJETI442.87 KBTROŠKOVNIK38.5 KB
15.10.2019 Održavanje, popravak, isporuka rezervnih dijelova i provjera ispravnosti zaštitnog cestovnog sustava (ublaživač udara)
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI537.26 KBTEHNIČKI UVJETI GRUPA I583.14 KBTEHNIČKI UVJETI GRUPA II581.36 KBTROŠKOVNIK GRUPA I16.55 KBTROŠKOVNIK GRUPA II13.87 KB
15.10.2019 IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ISPRAVLJANJA POPISANIH NEUSKLAĐENOSTI S DIREKTIVOM 2004/54/EC I PRAVILNIKOM O MINIMALNIM SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA TUNELE U DIJELU SUSTAVA PROTUPANIČNE RASVJETE, RADIOKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA I SOS STANICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J315/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude457.99 KBPrilog 2 - Ugovor590.34 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom1.72 MB
14.10.2019 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Hidraulika Kurelja
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.17 KBTROŠKOVNIK11.57 KB
14.10.2019 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama; GRUPA V: Usluga čišćenja prostorija objekta vatrogasne postaje Mala Kapela i COKP Mala Kapela i naplatnih postaja Otočac i Žuta Lokva
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI139.5 KBTEHNIČKI UVJETI38.37 KBTROŠKOVNIK38.5 KB