Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

21.11.2019 Invalidske SMART KARTICE
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.74 KBTROŠKOVNIK119.97 KBTEHNIČKI OPIS336.51 KBPrilog: KARTICA1.47 MB
21.11.2019 IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZAMJENE ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE NA AUTOCESTAMA POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M 7/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M 7-19.pdf341.7 KBPrilog 2 Projektni zadatak M7-19.pdf320.96 KBPrilog 3 Troskovnik M7-19.xls42 KBPrilog 4 Prijedlog ugovora M7-19.pdf234.2 KB
21.11.2019 REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA AUTOCESTU A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, ČVOR ŠIBENIK – PODI I ČVOR DUGOPOLJE I AUTOCESTU A11 ZAGREB – SISAK ČVOR JAKUŠEVEC, NADVOŽNJAK PREKO RANŽIRNOG KOLODVORA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J312/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude546.65 KBPrilog 2 - Ugovor455.82 KBPrilog 3 - Projektni zadatak3.54 MBPrilog 4 - Troškovnik69 KB
21.11.2019 Radovi na postavi zaštitne žičane ograde na ČCP Karamatići na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: M67/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude M67/19572.21 KBPrilog 2 - Tehnički opis i nacrti M67/191.86 MBPrilog 3 - Troškovnik i opći uvjeti M67/1921.09 KB
21.11.2019 USLUGA PRIJEVODA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.75 KBTROŠKOVNIK412.2 KBTEHNIČKI UVJETI394.68 KB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: Sanacija pergole na lokaciji odmorišta Krka
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA1.85 MBPrilog 4. TROŠKOVNIK277.5 KB
20.11.2019 SANACIJA JEDINICA ZA ODMOR NA OTVORENOM NA ODMORIŠTIMA, GRUPA II: Sanacija sjenica na lokaciji odmorišta Bošnjaci sjever/jug
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE4.57 MBPrilog 4. TROŠKOVNICI48.84 KB
18.11.2019 SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE, AUTOCESTA A1ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 180+300 DO 180+700 DESNO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J343/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude3.4 MBPrilog 4 - Troškovnik23.22 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude475.12 KB
18.11.2019 SANACIJA KABELSKE TK KANALIZACIJE NA PUO PEŠĆENICA, AUTOCESTA A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J344/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude550.08 KBPrilog 2 - Ugovor457.59 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi6.87 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik32.06 KB
15.11.2019 IZRADA PROJEKTA SANACIJE OŠTEĆENIH REVIZIONIH OKANA I LINIJSKIH KANALICA NA PROMETNOJ POVRŠINI PUO MOSOR SJEVER – JUG, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J336/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude451.77 KBPrilog 2 - Projektni zadatak s Troškovnikom1.85 MB
14.11.2019 REZERVNI DIJELOVI ZA SAMOHODNE ČISTILICE MATHIEU
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI258.78 KBTROŠKOVNIK242.68 KB
14.11.2019 Sigurnosna vrećica TIP C
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI524.67 KBTEHNIČKI UVJETI408.08 KBTROŠKOVNIK393.84 KB
14.11.2019 WEB Crocodile
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI522.97 KBTROŠKOVNIK581.78 KBTEHNIČKI UVJETI435.79 KB
14.11.2019 Sanacija pokosa uz objekt stubišta nathodnika na odmorištu Zir sjever - jug, autocesta A1, dionica Lički Osik - čvor Sveti Rok
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: J 302/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude J 302/19584.36 KBPrilog 2 - Prijedlog ugovora J 302/19465.65 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti J 302/191.94 MBPrilog 4 - Troškovnik i opći uvjeti J 302/1975 KB
12.11.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD POPRAVKOM OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAKOM UDARNIH JAMA, GRUPA II: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ - a d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H164/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponude1.72 MBPrilog 4 - Troškovnik34.5 KBPrilog 5 - Troškovnik radova nad kojima se vrši usluga106.06 KB
12.11.2019 Usluga ispitivanja i popravaka relejne zaštite u trafostanicama
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI525.43 KBTEHNIČKI UVJETI436.4 KBTROŠKOVNIK40 KB
08.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE 6 (ŠEST) PLATFORMI ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA S KAMIONA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J335/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.91 KBPrilog 2 - Ugovor590.29 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom2.1 MB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude464.1 KB
07.11.2019 TRANSPORTNI REMEN ZA DAVAČ MAGNETNIH KARTICA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.07 KBTROŠKOVNIK177.63 KBTEHNIČKI UVJETI61 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ODMORIŠTA RADOŠIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J114/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude452.94 KBPrilog 2 Projektni zadatak3.12 MBPrilog 3 - Troškovnik13.68 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA GRUPA II: UKLANJANJE GRAĐEVINE RESTORANA NA ODMORIŠTU SREDANCI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J117/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude456.2 KBPrilog 2 - Ugovor590.89 KBPrilog 3 - Projektni zadatak900.18 KBPrilog 4 - Troškovnik13.83 KB1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude476.93 KB
07.11.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/TEHNIČKO RJEŠENJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA SANACIJU OBJEKATA I OPREME CRPNE STANICE I VODOSPREME KONJSKO BRDO I CRPNE STANICE LIČKI OSIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J201/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude454.97 KBPrilog 2 - Ugovor589.7 KBPrilog 3 - Projektni zadatak s Troškovnikom4 MB
06.11.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NADSTREŠNICE NP SVETA HELENA, AUTOCESTA ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J338/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude548.98 KBPrilog 2 - Ugovor458.86 KBPrilog 3 - Tehnički opis i nacrti1.77 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik25.47 KB
04.11.2019 SANACIJE SLIVNIKA, LINIJSKIH REŠETKI, RO I BETONSKIH KANALICA NA LOKACIJAMA ODMORIŠTA: BRINJE, BRLOŠKA DUBRAVA, LIČKO LEŠĆE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J207/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv na dostavu ponude549.21 KBPrilog 2 - Ugovor453.09 KBPrilog 3 - Tehnički opis i grafički prilozi7.67 MBPrilog 4 - Opći uvjeti i Troškovnik50.39 KB
04.11.2019 KORIŠTENJE TIS WEB USLUGE ZA OBRADU PODATAKA SA TAHOGRAFA
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI259.08 KBTROŠKOVNIK190.66 KB
31.10.2019 Provjera namjenskog trošenja sredstava za isplatu 43 otpremnine iz zajma EBRD-a Op.No. 47716 – TRANŠA B
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI497.7 KBTROŠKOVNIK280.28 KBODLUKA O ODABIRU806.49 KB
31.10.2019 NAJAM LINKA ŠIROLINA-IVANJA REKA
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: D44/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI260.23 KBTEHNIČKI UVJETI394.85 KBTROŠKOVNIK31.5 KBPRIJEDLOG UGOVORA229.41 KB
30.10.2019 Zaštitna žičana ograda
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI498.26 KBTEHNIČKI UVJETI1.23 MBTROŠKOVNIK224.93 KB
30.10.2019 Usluga izlučivanja magnetskih kartica
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI493.38 KBTROŠKOVNIK481.7 KBODLUKAO O ODABIRU765.93 KB
29.10.2019 DOVRŠETAK NEIZVEDENIH RADOVA I SANACIJE NA OBJEKTIMA VODOOPSKRBE NA DIONICI RAVČA – PLOČE I SPOJNOJ CESTI ČVOR PLOČE – ČCP KARAMATIĆI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J341/19
Rok za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda922.54 KBPrilog 3 - Troškovnik18.23 KBOdluka o odabiru352.57 KB
29.10.2019 Usluga održavanja i popravaka prometno informacijskog sustava Exor
Dokumentacija za nadmetanje
Evidencijski broj: H 176/19
Rok za dostavu ponuda:
DOKUMENTACIJA O NABAVI 287.61 KBTROŠKOVNIK215.68 KBPOSEBNI TEHNIČKI UVJETI231.96 KBPRIJEDLOG UGOVORA248.72 KB